Ochodní podmínky

Úvodní ustanovení
 

Ubytovaní klienti se řídí právním řádem České republiky na základě českého práva a ubytovacím řádem hotelu Ambra. Ubytovaný host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínku ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení.

Každý host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. Ubytovací řád je uveřejněn na internetových stránkách hotelu Ambra, a také je vyvěšen na nástěnce hotelu.

Ubytovací řád je ke stažení zde: Ubytovací řád.pdf

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") Hotel AMBRA s. r. o., Opletalova 958/27, 110 00 Praha 1, IČ: 29139627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203210, upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností Hotel AMBRA s. r. o., a fyzickou osobou, která pobyt objednává (dále jen "klient").

 

Článek I. - Předmět smluvního vztahu

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při pronájmu hotelových pokojů pro ubytování a jiných služeb hotelu jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka.

 

Článek II. - Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi klientem a hotelem vzniká potvrzením objednávky pobytu ze strany hotelu. Hotel se zavazuje poskytnout klientovi pobyt a zabezpečit ve sjednaném rozsahu a kvalitě sjednané služby (dále jen "pobyt") a klientovi vzniká závazek zaplatit hotelu smluvenou cenu.

 

Článek III. – Objednávka pobytu, cena a platba

3.1 Objednávka pobytu

 • telefonicky: +420 778 485 222, +420 577 154 111
 • e-mailem: rezervace@hotel-ambra.cz , recepce@hotel-ambra.cz
 • písemně: Hotel Ambra, Solné 1055, 763 26 Luhačovice
 • prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách: www.hotel-ambra.cz

3.2 Host je povinen za ubytování a jím využité další služby zaplatit dohodnuté smluvní ceny hotelu na základě stanoveného ceníku hotelu.

Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v aktuálně platném katalogu, cenících, nabídkových listech nebo na www.hotel-ambra.cz.

Změna služeb a cen v katalogu uvedených je vyhrazena.

Při luhačovických kongresech jsou stanoveny smluvní ceny.

Typy slev a zvýhodnění

 • Mimořádná nabídka, First minute a Last minute - aktuální informace na webových stránkách

Podmínky poskytnutí slevy

 • slevy nelze sčítat a vzájemně kombinovat
 • sleva je poskytována ze základní ceny pobytu, ve které nejsou zahrnuty další služby navíc (rozšíření o stravu, léčebné procedury, prodloužení pobytu apod.)
 • slevu nelze uplatnit dodatečně
 • slevy se nevztahují na pobyty dětí do 15,99 let

3.3 Úhradu klientem objednaných a hotelem potvrzených služeb provádí klient formou zálohové platby a doplatku.

Úhradu objednaných služeb provádí klient předem nejpozději 1 měsíc před nástupem na pobyt.

Služby považujeme za uhrazené dnem připsání platby na účet hotelu.

Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, takto:

a) u pobytů je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % předem stanovené ceny, doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před nástupem na pobyt. Při porušení tohoto závazku má hotel právo od smlouvy odstoupit.

Záloha ve výši 50% se netýká akčních pobytů, kde mohou být platební podmínky upraveny jinak.

V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% předem stanovené ceny již při vzniku smluvního vztahu.

Je-li pobyt objednán ve lhůtě kratší než 3 dny před nástupem na pobyt, může klient provést úhradu objednaných služeb na místě v den nástupu na pobyt.

b) pro vystavení dárkového poukazu je podmínkou zaplacení 100% ceny dárkového poukazu. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí po dobu trvání uvedenou na poukaze (max. 1 rok). V případě nevyčerpání hodnoty dárkového poukazu hotel zbývající částku dárkového poukazu v penězích nevyplácí. Dárkové poukazy s prošlou platností dél než 1 rok budou mít z důvodu inflace a zdražení nákladů -20% z celkové částky.

Způsoby platby

 • platba převodem či složením hotovosti v Kč na účet číslo: 296764252/0300 u ČSOB v ČR (IBAN: CZ95 0300 0000 0002 9676 4252, SWIFT: CEKOCZPP) nebo v EUR na účet číslo: 292811795/0300 u ČSOB (IBAN:CZ41 0300 0000 0002 9281 1795)
 • platba poštovní poukázkou typu A
 • platba v hotovosti
 • platba platební kartou (Visa, Maestro, Euro Card, Master Card, American Express, Diners Club, JCB)
 • Pobyt klienta lze plně nebo částečně uhradit zaměstnavatelem, příp. jinou organizací. V tomto případě klient uvede tuto skutečnost již při podání objednávky a pobyt je na základě objednávky fakturován objednateli.
 • úhradu poukázkami dle pravidel: Podmínky pro čerpání poukázek a benefitů.pdf

V případě, že klient zkrátí dojednanou délku pobytu v hotelu, hotel má právo vyúčtovat klientovi plnou výši dojednané ceny za celou délku objednaného pobytu.

 

Článek IV. - Základní práva a povinnosti zákazníka

4.1 Práva zákazníka: a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb, b) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách, c) právo kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VI, d) právo na reklamaci vad  

4.2 Povinnosti zákazníka: a) poskytnout hotelu součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět požadované údaje v objednávce vč. nahlášení jakýchkoliv změn takových údajů, b) bez zbytečného odkladu sdělovat hotelu své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb, c) převzít od hotelu doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení d) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy hotelu oznámit a zaplatit odstupné dle uvedených storno podmínek

 

Článek V. – Základní povinnosti hotelu

a)      poskytnout klientovi veškeré informace k pobytu b) zabezpečit klientovi pobyt na základě potvrzené objednávky a v souladu s obecně závaznými právními předpisy c) v případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna rozdíl ceny mezi již zaplaceným pobytem a příslušnými stornovacími poplatky

 

Článek VI. - Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od smlouvy. Smluvní vztah je zrušen 
a účast stornována ke dni, kdy je písemnou či ústní formou odstoupení (storno pobytu) oznámeno hotelu. V tomto případě má hotel právo účtovat odstupné / stornopoplatky (smluvní pokutu). Odstupné je splatné ihned. Po odečtení odstupného z celkové ceny pobytu obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky. Pokud by výše odstupného (stornopoplatků) byla vyšší než zaplacená záloha, je klient povinen uhradit částku rovnající se výši odstupného (stornopoplatků).

Stornovací poplatky

 • 30-21 dní před nástupem - 20%
 • 20-10 dní před nástupem - 30%
 • 9-3 dny před nástupem - 60%
 • 2 dny před nástupem nebo nenastoupíte-li vůbec - 100 %
 • pro skupiny nad 10 osob mohou být dohodnuty stornopodmínky samostatnou smlouvou

V případě storna jedné ze dvou osob v potvrzené objednávce pobytu ubytování ve 2lůžkovém pokoji, je klient povinen doplatit příplatek za neobsazené lůžko ve výši ceny ubytování druhé osoby ve 2lůžkovém pokoji.

 

Článek VII. - Využití osobních údajů

Od našich hostů a návštěvníků webových stránek získáváme osobní údaje, které zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Více v samostatném dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.pdf

 

Článek VIII. – Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2020 a ruší všechny předchozí platné podmínky.

Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto podmínek zůstávají v platnosti a řídí se podmínkami platnými v době jejich vzniku.